Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh

Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh

 Nhân viên kinh doanh : –         Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp phòng kỹ thuật giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng. –         Chịu trách nhiệm bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng. […]

Chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh

Chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh

 Trưởng phòng kinh doanh Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của phòng kinh doanh. Vạch ra các chiến lược kinh doanh và đôn đốc nhân viên kinh doanh thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà Công ty đề ra. –         Tổ chức đội ngũ kinh doanh. –         Mở rộng thị trường. –         Quản lý chất lượng hoạt động […]